INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s účastí mého dítěte na akci pořádané spolkem,

případně v souvislosti s jeho členstvím ve spolku

(dále jen „Správce“),

AKTRA.cz, z.s., se sídlem Masarykova 585/16, Čelákovice, IČ 22713956

je tento povinen zpracovávat údaje o něm v rozsahu:
1 jméno a příjmení dítěte,
2 datum narození a rodné číslo dítěte,
3 adresu místa pobytu dítěte,
4 jméno a příjmení zákonného zástupce,
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků a členské základny a
s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění, žádosti o dotace apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje
dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem
evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let
ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
– Městskému úřadu Čelákovice, se sídlem Nám. 5. května 1, Čelákovice

– Krajskému úřadu SKČ, se sídlem, Sborovská 81, Praha 5

– České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov Praha 6

– České obci sokolské, se sídlem, Újezd 450, Praha 1

– Národní sportovní agentuře, Nábř. E.Beneše 128/4, Praha 1

příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
– vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi,

– identifikace na soutěžích,

– žádosti o dotace na základě §6b ZOPS a §10a zákona 250/2000 Sb.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek)
moje / mého dítěte jméno a příjmení.
1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky
za účelem
– marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

– prezentace na webu,

– prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

– prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé kontaktní údaje v rozsahu:
1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,
vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

– Městskému úřadu Čelákovice

– Krajskému úřadu SKČ

– České unii sportu, z.s.

– České obci sokolské

– Národní sportovní agentuře a rejstříku sportu

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
– mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

– požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

– na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

– na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

– na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

– odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

– podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím
s ním.